Algemene verkoopvoorwaarden

1. Voorwoord

1.1. De volgende algemene verkoopvoorwaarden regelen de contractuele betrekkingen tussen ons, de commerciële onderneming:

Ursula Rath GmbH

Messingweg 11

D-48308 Senden

en de klant.

Wij zijn bereikbaar via volgende contactgegevens:

Tel.: +49 (0)2597 96240
E-mail: info@rath.de

1.2 De taal van het contract is Nederlands.

2. Definities

2.1 De handelaar is ofwel diegene die een handelszaak uitbaat of diegene die zijn onderneming in het handelsregister laat opnemen.

2.2 De handelszaak is elk commercieel pand, tenzij de onderneming gezien de aard en de omvang ervan geen commercieel ingericht pand vereist.

2.3 De ondernemer is een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een vennootschap die een rechtspersoonlijkheid bezit voor de uitoefening van haar commerciële activiteiten of als zelfstandige uitgevoerde beroepsactiviteiten.

2.4 De consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling stelt voor doeleinden die overwegend kunnen worden toegeschreven aan zijn/haar ondernemings- of beroepsactiviteit.”

2.5 Een overeenkomst op afstand in de zin van deze algemene verkoopsvoorwaarden is een overeenkomst voor de levering van goederen of het verrichten van diensten die tussen een ondernemer en een consument worden afgesloten voor het uitsluitende gebruik van telecommunicatiemiddelen, tenzij de afsluiting van de overeenkomst niet gebeurt in het kader van een op afstand georganiseerde verkoop of prestatie van diensten.

2.6 Telecommunicatiemiddelen zijn communicatiemiddelen die kunnen worden ingezet voor het ontwerp of het afsluiten van een overeenkomst zonder dat de verdragsluitende partijen hierbij fysiek aanwezig zijn. Het betreft hier in het bijzonder brieven, catalogi, telefonisch contact, faxen, mails en media zoals radio, televisie en mediadiensten.

2.7 De contracttekst in de zin van deze algemene voorwaarden is de onlineversie van onze productbeschrijving en de content van de online bestelling. De door ons via het internetportaal verstuurde orderbevestiging is zelf geen contracttekst, maar bevestigt alleen de ontvangst van de bestelling.

2.8 Tekstvorm betekent een leesbare verklaring waarin de persoon die de verklaring aflegt genoemd wordt. Deze verklaring dient op een permanente datadrager te worden overhandigd.

2.9 Een permanente datadrager is elk medium waarop de ontvanger een aan hem gerichte persoonlijke verklaring kan bewaren of opslaan, zodat hij deze gedurende een periode die in overeenstemming is met het doel kan bekijken. Het medium moet van dien aard zijn dat de verklaring er onveranderd op wordt weergegeven.

2.10 Verkoopruimtes zijn vaste commerciële ruimtes waarin de ondernemer zijn activiteiten blijft uitoefenen alsook mobiele ruimtes waarin de ondernemer zijn activiteiten gewoonlijk uitoefent. Bedrijfsruimtes waarin de persoon die in naam van de ondernemer zijn activiteiten blijvend of gewoonlijk uitoefent, worden beschouwd als ruimtes van de ondernemer.

3. Verdragsluitende partijen/boete voor valselijk optreden als rechtsbekwame klant

3.1 Als klant worden aanvaard: rechtspersonen, personenvennootschappen en volledig rechtsbekwame natuurlijke personen.

3.3 De klant moet bij een bestelling waarheidsgetrouwe gegevens meedelen en mag zijn paswoord niet aan derden doorgeven.

3.4 Indien iemand zich valselijk voordoet als een rechtsbekwame klant, komt er geen overeenkomst tot stand. De partijen komen in dat geval overeen dat er een contractuele boete zal worden geheven ter hoogte van 5% van het bedrag van de overeenkomst dat de niet toegestane klant normaal gezien zou hebben moeten betalen. De klant blijft echter wel het recht hebben om een bewijsstuk aan te leveren dat er überhaupt geen schade is ontstaan of dat de schade aanzienlijk lager is dan het forfaitaire bedrag van de boete.

4. Geldigheid van deze algemene verkoopsvoorwaarden

4.1 Deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor alle overeenkomsten, leveringen en andere prestaties.

4.2 Tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden worden niet door ons aanvaard.

4.3 Zij gelden voor zover de klant een handelaar is ook voor alle toekomstige zakelijke relaties, zelfs voor diegene die niet nog eens extra uitdrukkelijk werden overeengekomen.

4.4 Wij hebben op elk moment het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Klanten hebben het recht om tegen een wijziging bezwaar in te dienen. Indien dit bezwaar niet in tekstvorm binnen vier weken na ontvangst van het schrijven met vermelding van deze wijziging wordt ingediend, treedt de wijziging sowieso in voege. Klanten worden er bij aanvang van de termijn schriftelijk op gewezen dat het schrijven met betrekking tot de wijziging wordt beschouwd als aanvaard, indien zij niet binnen vier weken bezwaar hiertegen indienen.

5. Het recht op wijzigingen

5.1 Wij behouden ons het recht voor om de beloofde prestaties te wijzigen of hiervan af te wijken, indien de wijziging of afwijking ten gunste van de klant is en rekening houdt met onze belangen.

5.2 Een wijziging of afwijking ten gunste van de klant is elke wijziging of afwijking waarvan de klant niet slechter of zelfs beter wordt of waarbij de prestaties niet significant wijzigen. Dit kan het geval zijn indien de bestelde jaargang niet meer verkrijgbaar zou zijn en indien de kwaliteit en de prijs van de volgende jaargang niet significant verschilt van de vorige.

6. Gebruiksrechten

6.1 We behouden ons alle gebruiksrechten voor op de aanbiedingen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documenten.

6.2 Indien er sprake is van een niet toegestaan gebruik, verbindt de onrechtmatige gebruiker zich ertoe een boete te betalen ter hoogte van het vijf maal de gebruikersvergoeding.

7. Recht op herroeping

7.1 Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om bij een op afstand afgesloten overeenkomst of een overeenkomst afgesloten op locaties buiten de bedrijfsruimten de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te tellen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangestelde derde die niet de vervoerder is, indien het een koopovereenkomst van goederen of meerdere goederen betreft die de klant in de vorm van één bestelling besteld heeft maar die afzonderlijk worden geleverd – in dat laatste geval wordt er geteld vanaf het laatst geleverde goed; indien het een overeenkomst over de levering van een goed in meerdere deelleveringen of stukken betreft -in dit laatste geval betreft het de laatste deel levering of het laatste stuk dat de klanten in bezit genomen heeft.

7.2 Er kan geen beroep worden gedaan op het herroepingsrecht voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- en hygiëneredenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na de levering wordt verbroken.

Wil een consument toch gebruik maken van het herroepingsrecht voor deze producten, dan moet hij/zij een schrijven aan ons richten op het volgende adres:

Ursula Rath GmbH
vertegenwoordigd door Matthias Rösner
Messingweg 11
D-480308 Senden

Tel.: +49 (0) 2597 9624 0
Fax: +49 (0) 2597 9624-50
E-mail: info@rath.de

waarin de consument een duidelijke verklaring geeft (bijv. een schrijven per post of fax of e-mail) over de reden waarom hij/zij deze overeenkomst wil herroepen.

De consument kan hiervoor de bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, dit is echter niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om het verzoek tot uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.3 Gevolgen van de herroeping

Wanneer de consument deze overeenkomst herroept, zijn wij ertoe verplicht alle door hem/haar reeds betaalde bedragen inclusief de leverkosten (met uitzondering van bijkomende kosten die ontstaan zijn omdat de consument heeft gekozen voor een andere dan de standaard levering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen, te tellen vanaf de dag waarop wij op de hoogte werden gebracht van de contractherroeping. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als dat waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In geen geval worden voor deze terugbetaling tegenprestaties in rekening gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren zolang wij de teruggestuurde goederen nog niet hebben ontvangen of totdat de consument heeft aangetoond dat hij/zij de goederen heeft teruggestuurd, naargelang het tijdstip van terugzending.

De consument dient de goederen onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen nadat hij/zij heeft gemeld dat hij/zij zich wil beroepen op het herroepingsrecht, terug te zenden of binnen te brengen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor zijn/haar rekening. De kosten worden geraamd op maximaal € 150 bij goederen die niet in pakketvorm kunnen worden verstuurd.

De consument is uitsluitend aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

8. Afsluiting van de overeenkomst/bewaring van de contracttekst en de algemene voorwaarden

8.1. In de webshop nl.rath.de

8.1.1. De in de webshop getoonde producten zijn een vrijblijvende en niet bindende presentatie van de producten waaruit de klanten een keuze – een voorstel voor bestelling – kunnen maken om een verkoopovereenkomst te sluiten.

8.1.2. Zij maken dit voorstel door tijdens het bestelproces meerdere fasen te doorlopen, namelijk

8.1.2.1. door eerst het product dat ze willen kopen, te selecteren en vervolgens op de knop ‘In het winkelmandje’ (in den Warenkorb) te klikken om het bestelproces te starten;

8.1.2.2. door in het virtuele winkelmandje de bestelhoeveelheid, voor zover dit nog niet is gebeurd, te selecteren en met een klik op de toets ‘Ga naar de kassa’ (zur Kasse gehen) het bestelproces verder te zetten;

8.1.2.3. de vereiste facturatiegegevens in te voeren en indien nodig een afwijkend leveradres in te geven;

8.1.2.4. de verzendingswijze te selecteren en op ‘Ga naar besteloverzicht’ (zur Bestellübersicht) te klikken;

8.1.2.5. door in het besteloverzicht alles nogmaals te controleren en indien nodig te corrigeren; door middel van een haakje in het betreffende vakje akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en het recht op herroeping en op de knop ‘Bestelling verzenden’ (Bestellung jetzt abschicken) te klikken om een bindend voorstel voor het sluiten van een overeenkomst te verzenden;

8.1.2.6. na het verzenden van het voorstel ontvangt de klant een mail op het door hem/haar aangegeven mailadres. Hierin staan alle gegevens nogmaals vermeld. Deze mail bevestigt weliswaar de bestelling, maar impliceert nog niet dat het door de klant ingediende voorstel voor het sluiten van een overeenkomst door ons wordt aanvaard.

8.1.3. Wij kunnen het voorstel van de klant binnen twee dagen naar eigen goeddunken ofwel door middel van een orderbevestiging ofwel door levering van de goederen aanvaarden.

8.1.4. De contracttekst en deze algemene voorwaarden worden opgeslagen en aan de consument per mail verzonden.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor licht plichtsverzuim, voor zover deze nalatigheid geen schade toebrengt aan het lijf en leden of de gezondheid van de consument en voor zover het geen claims overeenkomstig de productaansprakelijkheidswet of garantieclaims betreft. De aansprakelijkheid blijft echter onverminderd van kracht voor inbreuken op verplichtingen die noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst en verplichtingen waarvan de klant standaard uitgaat dat ze gerespecteerd worden (wezenlijke contractverplichtingen).

9.2. Bij materiële of vermogensschade door nalatigheid zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor inbreuken op een wezenlijke contractverplichting, waarbij de hoogte van het boetebedrag echter beperkt wordt tot de voorzienbare en contracteigen schadevergoeding op het moment van de afsluiting van fr overeenkomst.

9.3. Hetzelfde geldt voor inbreuken op de verplichtingen door derden die in onze naam optreden.

10. Verbod op schuldvergelijking

Het is de ondernemer niet toegestaan om eigen claims te verhalen op onze vorderingen, tenzij het vorderingen betreft die voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie of die van rechtswege worden vastgesteld en onbetwist zijn.

11. Retentierecht

De ondernemer kan zijn retentierecht slechts uitoefenen voor zover voor zijn claim op dezelfde contractuele relatie berust.

12. Salvatorische clausule (partiële nietigheid)

Indien een bepaalde clausule ongeldig zou zijn, dan blijven de andere clausules onverminderd van kracht.

13. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

13.1. Indien een online koopovereenkomst of online dienstovereenkomst wordt betwist, kan er gebruik gemaakt worden van het door de Europese Unie ter beschikking gestelde ODR-platform voor het online beslechten van geschillen, voor zover dit door de Europese Unie daadwerkelijk ter beschikking gesteld wordt.

Dit platform vindt u hier: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

Ons mailadres is: info@rath.de

13.2. Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan andere buitengerechtelijke methoden van geschillenbeslechting voor een consumentengeschillenbeslechtingsorgaan en weigeren dat ook effectief.

14. Toepasselijk recht, rechtsmacht en nevenrestricties

14.1 Op deze overeenkomst met inbegrip van deze algemene verkoopsvoorwaarden is uitsluitend het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland van kracht. De bepalingen van het Weens VN-verdrag van 11 april 1980 betreffende het internationale goederenverkeer (CISG, VN-kooprecht) is niet van toepassing op deze overeenkomst. Deze rechtskeuze is niet van toepassing als de consument hierdoor geen beroep meer kan doen op dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

14.2. Bij rechtsgeschillen is de rechtbank op de plaats van ons hoofdkantoor bevoegd, als

14.2.1. de klant een handelaar is of

14.2.2. de klant geen algemene rechtbank in Duitsland heeft of

14.2.3. de klant een publiekrechtelijke rechtspersoon is.

14.3. Wij hebben het recht om ook op elke andere wettelijk bevoegde rechtbank klacht in te dienen.

14.4. Er zijn geen nevenrestricties van toepassing.

15. Leveringsvoorwaarden/verzendkosten

15.1. De levertermijnen die de klant in zijn bestelling vermeldt, zijn pas geldig na bevestiging onzerzijds.

15.2. De termijn waarbinnen de levering zal gebeuren, begint te lopen na voorafbetaling op de dag van ontvangst van betaling bij de kredietinstelling die de transactie regelt of in geval van elke andere betalingswijze op de dag na de afsluiting van de overeenkomst en eindigt na het verstrijken van de laatste dag van de termijn. Indien de laatste dag van de levering een zaterdag, zondag of een officieel erkende feestdag is, geldt de daaropvolgende werkdag als laatste dag van de levertermijn.

15.3. De levering gebeurt uiterlijk 10 dagen na start van de termijn voor levering.

15.4. De verpakkings- en verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en transparant weergegeven. De precieze kosten zijn terug te vinden in de productbeschrijving.

16. Meldplicht

16.1. Als beide verdragsluitende partijen de koop beschouwen als een handelsverrichting, dan moet de koper de goederen onmiddellijk na levering door de verkoper, voor zover dit binnen zijn bedrijfsactiviteiten doenbaar is, onderzoeken en bij gebreken onmiddellijk de verkoper op de hoogte brengen.

16.2. Doet de koper dit niet, dan worden de goederen als aanvaard beschouwd, tenzij het om een gebrek gaat dat bij een controle niet zichtbaar is.

16.3. Indien een dergelijk gebrek of fout later vastgesteld wordt, dan moet de koper onmiddellijk na de vaststelling van dit gebrek hiervan melding maken. Zo niet, blijft het goed zelfs met dit gebrek als aanvaard beschouwd.

16.4. Indien wij het gebrek opzettelijk hebben verzwegen, kunnen wij ons niet op deze bepalingen beroepen.

17. Aansprakelijkheid bij fouten en gebreken/verjaringstermijn

17.1. De wettelijke garantie bij fouten en gebreken is van toepassing, tenzij anders vermeld.

17.2. Indien het geleverde goed niet de eigenschappen heeft die tussen de klant en ons zijn overeengekomen of indien het goed niet geschikt is voor de in onze overeenkomst vermelde toepassing of indien zij niet voor de gebruikelijke toepassing geschikt is of een eigenschap ontbreekt die de klant bij gelijkaardige producten verwacht of het goed niet over de eigenschappen beschikt die het volgens onze gecommuniceerde mededelingen wel zou moeten hebben, dan moeten wij dit gebrek rechtzetten.

17.3. Bij bedrijven houdt deze rechtzetting in dat wij naar eigen goeddunken bepalen of wij het probleem verhelpen (herstellen) of een nieuw exemplaar leveren, bij eindverbruikers beslist de consument zelf.

17.4. Wij kunnen de rechtzetting weigeren onverminderd § 275 lid 2 en 3 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB).

17.5. Klanten kunnen pas een schadevergoedingsclaim indienen voor een gebrek indien de rechtzetting onzerzijds niet gelukt is. Hun blijft onverminderd het recht voorbehouden om andere schadevergoedingsclaims in te dienen volgens de regels die onder het punt ‘Aansprakelijkheid’ vermeld worden.

17.6. Voor consumenten is de verjaringstermijn voor nieuwe goederen twee jaar, te tellen vanaf het moment van levering aan de klant, bij gebruikte goederen één jaar vanaf het moment van de levering. Dit geldt niet voor schadevergoedingen en vergoedingen voor de gemaakte kosten volgens het Duitse recht (Aufwendungsersatzansprüche) voor gebreken overeenkomstig het punt ‘Aansprakelijkheid’.

17.7. Voor bedrijven is de verjaringstermijn voor nieuwe goederen één jaar vanaf het moment van de risico-overdracht, bij gebruikte goederen vervalt de aansprakelijkheid voor gebreken. Dit geldt niet voor schadevergoedingen en vergoedingen voor de gemaakte kosten volgens het Duitse recht (Aufwendungsersatzansprüche) voor gebreken overeenkomstig het punt ‘Aansprakelijkheid’. De verjaringstermijn in het geval van een leveringsregres volgens §§ 478 en 479 van het BGB blijft eveneens onaangetast; zij bedraagt vijf jaar, te tellen vanaf de levering van het gebrekkige goed.

18. Betalingsvoorwaarden

18.1 Binnen Duitsland bedraagt de betalingstermijn 14 dagen met 2 % korting, 30 dagen nettobedrag.

18.2. In het buitenland wordt er een voorafbetaling via PayPal gevraagd. XXX

19. Eigendomsvoorbehoud

19.1. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot ze volledig betaald zijn.

19.2. Bij handelaars blijven de goederen ons eigendom tot alle vorderingen uit de zakelijke relatie vereffend zijn. Wij verbinden ons ertoe de geldende waarborgen op verzoek van de klant vrij te geven, voor zover de gerealiseerde waarde ervan niet meer dan 20% hoger ligt dan de te waarborgen vorderingen. Wij zijn volledig vrij de vrij te geven waarborgen zelf te bepalen.

19.3. De klanten hebben het recht goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen. De klant gaat akkoord met de overdracht (cessie) van alle vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen ter waarde van het factuurbedrag – eindbedrag (inclusief omzetbelasting) van onze vorderingen met inbegrip van alle nevenrechten, waarbij deze overdragen vorderingen voorrang hebben op de andere vorderingen ontstaan uit de door hem opgezette doorverkoop aan de afnemer of derde partij. Het speelt hierbij geen enkele rol of de geleverde goederen zonder of na verwerking of vermenging met andere producten doorverkocht worden. Wij aanvaarden de overdrachten (cessies).

Na de overdracht is de klant ertoe verplicht de vordering te innen ongeacht onze eigen bevoegdheden.

Wij verbinden ons er echter toe de vordering niet zelf te innen, voor zover de klant zijn betalingsverplichtingen nakomt en geen achterstallige betalingen heeft, en voor zover er geen aanvraag van insolventie of surséance van betaling wordt ingeleid.

Is dat wel het geval, dan kunnen wij eisen dat de klant ons de overgedragen vorderingen en de naam van de betreffende schuldenaars meedeelt, alsook de bijbehorende documenten aan ons bezorgt en de schuldenaars (derden) over deze overdracht informeert.

19.4. De bewerking en verwerking door de klant van goederen waarop het eigendomsvoorbehoud of het fiduciaire eigendom (Sicherungseigentum) van kracht is, gebeurt steeds in naam en een opdracht van ons, zonder dat daar voor ons verplichtingen uit voortvloeien.

Worden de goederen met voorwerpen verwerkt die niet aan de klant toebehoren, dan verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe ontstane product in evenredigheid met de waarde van de door ons geleverde goederen (factuurbedrag – eindbedrag inclusief omzetbelasting) ten opzichte van de andere verwerkte voorwerpen op het moment van hun verwerking. Het product dat ontstaat door de verwerking, is voor de rest onderworpen aan dezelfde rechten en plichten als de geleverde goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van kracht is. Dit geldt ook wanneer de klant door zijn activiteiten overeenkomstig zin 2 het volledige eigendom verkrijgt. Wij bewaren kosteloos het eigendom van het product.

Als het aangekochte goed onlosmakelijk wordt vermengd met andere niet aan ons toebehorende, beweeglijke goederen, dan verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe product in evenredigheid met de waarde van het door ons geleverde goed (factuurbedrag- eindbedrag inclusief omzetbelasting) ten opzichte van de andere verbonden of vermengde voorwerpen op het moment van hun verbinding of vermenging. Gebeurt de vermenging zodanig dat het product van de klant als hoofdproduct moet worden beschouwd, dan is overeengekomen dat de klant ons zijn aandeel in het mede-eigendom overdraagt. De klant neemt het volledige eigendom of het mede-eigendom voor ons kosteloos in bewaring.

20. Herroepingsformulier

Aan

Ursula Rath GmbH

Messingweg 11

D-48308 Senden


Tel.: +49 (0)2597 96240
E-mail: info@rath.de

Hierbij herroep ik/herroepen wij(*) de door mij/ons afgesloten koopovereenkomst voor de volgende goederen(*):

 

Besteld op/ontvangen op:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van de consument(en):

Datum: