Privacy-verklaring

1. Bescherming van de persoonsgegevens

Algemeen

Hieronder krijgt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee wij u persoonlijk kunnen identificeren. Uitvoerige informatie over het thema gegevensbescherming vindt u hieronder in de privacyverklaring.

Verzamelen van gegevens op onze website

Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De verwerking van gegevens op deze website gebeurt door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het hoofdstuk ‘Informatie over de verantwoordelijke instantie’ in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

De geregistreerde gegevens zijn enerzijds de gegevens die u ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn  die u op het contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming door onze IT-systemen geregistreerd wanneer u onze website bezoekt. Het betreft hier vooral technische gegevens (bijv.  browser, besturingssysteem en tijdstip van het bezoek). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u op onze website komt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt geregistreerd om een foutloze werking van onze website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag op onze website te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis meer informatie te verkrijgen over de oorsprong, de ontvanger en het doel van de door ons over u opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast hebt u ook het recht om van ons te eisen dat wij uw gegevens corrigeren of schrappen. Als u uw akkoord hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze op elk moment weer intrekken. Onder bepaalde voorwaarden hebt u bovendien het recht om ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens op te leggen. U hebt tevens het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Hebt u nog vragen rondom gegevensbescherming? Dan kunt u op elk moment contact met ons opnemen.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe partner (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden geregistreerd, worden bewaard op de servers van de hoster. Het betreft hier onder andere IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiedata, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

Er wordt een beroep gedaan op een hoster om het contract tegenover onze potentiële en bestaande klanten te kunnen nakomen (art. 6, par. 1 lid b van de AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte terbeschikkingstelling van ons online aanbod door gebruik te maken van een professionele aanbieder (art. 6, par. 1 lid f van de AVG).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit in het kader van de uitvoering van zijn verplichtingen vereist is en hij zal zich houden aan onze instructies met betrekking tot deze gegevens.

De hoster waarvan wij gebruik maken, is:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 4-6
32339 Espelkamp

Afsluiting van een orderverwerkingsovereenkomst

Om een verwerking te garanderen die in overeenstemming is met de privacywetgeving (AVG), hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst met onze hoster afgesloten.

3. Algemene aanwijzingen en verplichtingen

Gegevensbescherming

De websitebeheerders nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens van u geregistreerd. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee wij u persoonlijk kunnen identificeren. Deze privacyverklaring verklaart welke gegevens wij registreren en waarvoor wij ze gebruiken. Ze verklaart ook hoe en waarvoor dit gebeurt.

Wij wijzen er tevens op dat bij de gegevensoverdracht op internet (bijv.  bij mailverkeer) beveiligingslekken niet uit te sluiten zijn. Een feilloze beveiliging van uw gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijke instantie

De instantie die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking op deze website is:

Ursula Rath GmbH
Messingweg 11
D-48308 Senden

Tel.: +49 (0) 2597 9624 0
E-mail: info@pr88.nl

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of tezamen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.) vaststelt. 

Bewaringstermijn van de gegevens

Voor zover er in deze privacyverklaring geen specifieke bewaringstermijn vermeld wordt, worden uw persoonsgegevens bij ons bewaard totdat het doel van de verwerking niet langer van toepassing is. Indien u uw recht tot schrapping wilt uitoefenen of u toestemming voor gegevensverwerking wilt intrekken, worden uw gegevens verwijderd voor zover er geen andere wettelijke toegestane redenen  bestaan die de opslag van uw persoonsgegevens rechtvaardigen (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen). In dit laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze periode is verstreken.

Gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten

Wij gebruiken op onze website onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de servers in Amerika van het betreffende bedrijf. Wij willen u erop wijzen dat de Verenigde Staten niet worden beschouwd als een veilige derde staat in de zin van de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG). Amerikaanse bedrijven moeten persoonsgegevens doorgeven aan veiligheidsdiensten, zonder dat u hier als betrokkene gerechtelijke stappen tegen kunt ondernemen. Het is dan ook niet uitgesloten dat Amerikaanse overheidsdiensten (bijv. geheime diensten) uw gegevens die zijn opgeslagen op Amerikaanse servers, verwerken, analyseren en blijvend opslaan voor surveillancedoeleinden. Op deze verwerkingstappen hebben wij geen invloed.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel stappen in het gegevensverwerkingsproces zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt daarenboven de door u gegeven toestemming op elk moment intrekken. De wetmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden voor de intrekking, blijft ook na de intrekking onverminderd van kracht.

Herroepingsrecht tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 van de AVG).

U HEBT TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM VANWEGE SPECIFIEKE SITUATIONELE REDENEN BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN ART. 6, PAR. 1, LID E OF F VAN DE AVG. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING DIE IS GEBASEERD OP EEN VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN RECHTSVORDERINGEN. (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21, PAR. 1, VAN DE AVG).

WANNEER PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE GEGEVENSVERWERKINGT VOOR DERGELIJKE MARKETING. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING.INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTMARKETINGDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 PAR. 2 VAN DE AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van inbreuken op de AVG hebben betrokkenen het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats of hun werkplek hebben of op de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die we op basis van uw toestemming of ter naleving van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken aan uzelf of aan een derde partij in een gangbaar, door een machine leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere gegevensverwerker wenst, gebeurt dit alleen voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Uit veiligheidsoverwegingen en om vertrouwelijke inhoud te beschermen (bijv. bestellingen of aanvragen) bij het verzenden naar de eigenaar van de website, gebruikt deze website een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan ‘https://’ (in plaats van ‘http://’) in de adresbalk van de browser en aan het sleutelsymbooltje in de browserbalk.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling actief is, kunnen derden de gegevens die u aan ons verstuurt, niet lezen.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Bestaat er na de afronding van een op kosten gebaseerd contract een verplichting ons uw betaalgegevens (bijv.  rekeningnummer bij incassomachtiging) te bezorgen, dan zullen deze gegevens voor de betaalafwikkeling worden gebruikt.

Het betalingsverkeer via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, betaling door automatische afschrijving) vindt uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- resp. TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u aan ‘https://’ (in plaats van ‘http://’) in de adresbalk van de browser en aan het sleutelsymbooltje in de browserbalk.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betaalgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, schrapping, rechtzetting

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen hebt u op elk moment het recht op gratis informatie over de over u opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan alsook over het doel van de gegevensverwerking en indien nodig het recht op rechtzetting of schrapping van deze gegevens. Hierover alsmede voor verdere vragen over persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde met ons contact opnemen.

Recht op beperkingen op de gegevensverwerking

Onder bepaalde voorwaarden hebt u bovendien het recht om ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens op te leggen. Neem hiervoor contact met ons op. Het recht op beperkingen kan worden uitgeoefend in volgende omstandigheden:

  • Indien u de juistheid van de bewaarde persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans wat tijd nodig om dit te verifiëren. Gedurende deze controleperiode hebt u het recht om ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens op te leggen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u in plaats van schrapping de beperking van de gegevensverwerking eisen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar ze wel nog noodzakelijk zijn voor de uitoefening, verdediging of de indiening van een rechtsvordering, hebt u het recht ons in plaats van schrapping een beperking van de gegevensverwerking op te leggen.
  • Wanneer u bezwaar hebt aangetekend volgens art. 21, par. 1 van de AVG, dient te worden nagegaan of uw belangen zwaarder wegen dan onze belangen. Zolang hierover geen duidelijkheid bestaat, hebt u het recht om ons een beperking van de gegevensverwerking op te leggen.

Bij een beperking mogen deze gegevens, met uitzondering van de bewaring ervan, alleen verwerkt worden met uw toestemming of voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van de natuurlijke of een rechtspersoon of om redenen die een belangrijk publiek belang beogen in de Europese Unie of een lidstaat.

Recht van bezwaar bij reclamemails

Het gebruik van de verplicht te publiceren contactgegevens in het colofon voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame of informatiemails is hierbij uitdrukkelijk verboden. De websitebeheerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen indien hij ongewenste reclame, bijvoorbeeld in de vorm van spam, zou ontvangen.

4. Verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aanrichten aan uw eindtoestel. Zij worden ofwel voor de duur van uw sessie (sessiecookies) ofwel blijvend (permanente cookies) op uw eindtoestel opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindtoestel staan totdat u deze zelf wist of totdat uw webbrowser ze automatisch wist.

Het is ook mogelijk dat er cookies van derden op uw eindtoestel worden bewaard indien u onze website bezoekt (third party cookies). Hiermee kunnen wij of u gebruik maken van bepaalde diensten van andere bedrijven (bijv. cookies om betalingstransacties te verrichten).

Cookies hebben verschillende functies. Diverse cookies zijn technisch gezien noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder hen niet zouden functioneren (bijv. het winkelmandje of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het surfgedrag te analyseren of reclame te tonen.

Cookies die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces (essentiële cookies) of voor bepaalde door u gewenste functies (functionele cookies bijv. voor het winkelmandje) of voor de optimalisering van de websites (analysecookies die bijvoorbeeld het surfgedrag meten) worden op basis van artikel 6 par. 1 lid. f van de AVG opgeslagen, voor zover er geen andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies die bedoeld zijn voor een technisch correct werkende en geoptimaliseerde aanbieding van zijn diensten. Indien uw toestemming voor het opslaan van de cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend opgeslagen op basis van de verkregen toestemming (Art. 6 par. 1 lid a van de AVG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser ook zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer cookies worden geactiveerd en cookies alleen uitzonderlijk toestaan of het activeren van cookies in bepaalde gevallen of algemeen uitschakelen. U kunt ook instellen dat bij het sluiten van uw browser automatisch alle cookies worden gewist. Door het deactiveren van cookies kan de werking van deze website wel in het gedrang komen.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of indien cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u afzonderlijk op de hoogte stellen in samenhang met deze privacyverklaring en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Cookie-toestemming met Borlabs Cookie

Deze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser, en om deze te documenteren op een manier die in overeenstemming is met de privacywetgeving. De partij die deze technologie aanbiedt is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Duitsland (hierna ‘Borlabs’ genaamd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen waarin de door uw gegeven toestemmingen en herroepingen van deze toestemmingen worden geregistreerd. Deze gegevens worden niet aan de aanbieder van Borlabs Cookie doorgegeven.

De geregistreerde gegevens worden opgeslagen totdat u ons vraagt om deze te wissen of totdat u de Borlabs-cookie zelf verwijdert of totdat het doel voor het archiveren van gegevens wegvalt. Dit doet geen afbreuk aan eventuele verplichte wettelijke bewaartermijnen. Meer informatie vindt u op de website van Borlabs Cookie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

De cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs Cookie wordt gebruikt om uw wettelijk verplichte toestemming te verkrijgen voor het opslaan van cookies op uw eindtoestel. De rechtsgrond hiervoor is terug te vinden in artikel 6 par. 1 zin 1 lid f van de AVG.

Serverlogbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina’s registreert en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden die uw internetbrowser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie,
  • het gebruikte besturingssysteem,
  • referrer-URL,
  • de hostnaam van de betreffende computer,
  • het tijdstip van de serveraanvraag,
  • IP-adres.

Deze gegevens worden niet gekoppeld aan andere gegevensbronnen.

De opslag van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technische, foutvrije weergave en de optimalisatie van de. Om dit te bereiken, moeten er serverlogbestanden worden geregistreerd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Deze gegevens geven wij niet zonder uw goedkeuring door aan derden.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid b van de AVG, indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of indien het noodzakelijk is om precontractuele acties uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gewettigd belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6 par. 1 lid f van de AVG) of op uw akkoord art. 6 par. 1 lid a van de AVG) indien dit is aangevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, u uw toestemming voor bewaring herroept of totdat het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv.  na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

Registratie op deze website

U kunt u op deze website registreren om de extra functies van deze website te gebruiken. De gegevens die u hiervoor invoert, gebruiken wij alleen voor het betreffende aanbod of dienst waarvoor u zich geregistreerd hebt. De bij de registratie verplicht in te vullen velden moeten volledig worden ingevuld. Anders kunnen wij de registratie niet aanvaarden.

Met het oog op belangrijke wijzigingen in bijvoorbeeld het aanbod of om technisch noodzakelijke wijzigingen te kunnen doorvoeren, gebruiken wij het e-mailadres dat u de registratie hebt aangegeven, om u via deze weg over deze wijzigingen te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevulde gegevens wordt gebruikt voor de uitvoering van de aan de registratie gekoppelde gebruiksovereenkomst en indien nodig voor de afhandeling van andere contracten (art. 6 par. 1 lid b AVG).

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons bewaard, zolang u op onze website geregistreerd bent en ze worden gewist zodra u uw registratie ongedaan maakt. Dit doet geen afbreuk aan wettelijke bewaartermijnen.

5. Nieuwsbrief

Gegevens die noodzakelijk zijn voor het versturen van nieuwsbrieven

Indien u de via deze website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u uw e-mailadres nodig alsook informatie die het ons mogelijk maakt om te controleren of u wel degelijk de eigenaar bent van het aangegeven e-mailadres en of u met het ontvangen van de nieuwsbrief akkoord gaat. Andere gegevens worden niet of uitsluitend op vrijwillige basis geregistreerd. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het versturen van de gevraagde informatie en geven deze dan ook niet aan derden door.

De verwerking van de informatie op het registratieformulier van de nieuwsbrief gebeurt uitsluitend met uw goedkeuring (art. 6 par. 1 lid a van de AVG). U kunt op elk moment uw goedkeuring tot opslag van de gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van nieuwsbrieven intrekken via de link ‘Uitschrijven’ die u in de nieuwsbrief vindt. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking hebben plaatsgevonden, blijft ook na de intrekking onverminderd standhouden.

De gegevens die u ons verstrekt om u op de nieuwsbrief te abonneren, worden door ons opgeslagen totdat u zich uitschrijft bij ons of bij de dienstverlener die de nieuwsbrieven uitgeeft en worden na de uitschrijving of na de voltooiing van het doel verwijderd uit de contactlijst van de nieuwsbrieven. Wij behouden ons het recht voor e-mailadressen die zijn opgeslagen door de verdeler van onze nieuwsbrieven op eigen initiatief in het kader van ons legitiem belang volgens art. 6 par. 1 lid f van de AVG te wissen of te blokkeren.

Nadat u zich hebt uitgeschreven uit onze nieuwsbrieven, wordt u mailadres bij ons of de dienstverlener die de nieuwsbrieven uitgeeft indien nodig opgeslagen in een blacklist om te voorkomen dat u nog mailings krijgt. De gegevens in deze blacklist worden alleen gebruikt voor dit doel en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit is zowel in uw als in ons belang om in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor het verzenden van nieuwsbrieven te zijn (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f van de AVG). De bewaartermijn in de blacklist is ongelimiteerd. U kunt de bewaring herroepen, indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

6. Plug-ins en tools

Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze website maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts van Google om lettertypen uniform te presenteren. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er wordt geen verbinding gemaakt met de servers van Google.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op de website https://developers.google.com/fonts/faqen in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Wordfence

Op deze website maken wij gebruik van Wordfence. Dit is een cookie die wordt aangeboden door Defiant Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, VS (hierna ‘Wordfence’ genaamd).

Wordfence beschermt onze website tegen ongewenste toegang en cyberaanvallen. Hiervoor is er een permanente verbinding gemaakt tussen de servers van Wordfence en onze website, opdat Wordfence zijn databases kan vergelijken met de bezoeken op onze website en eventueel internetadressen kan blokkeren.

Het gebruik van Wordfence gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De websitebeheerder heeft het legitieme recht zijn website zo goed mogelijk te beschermen tegen cyberaanvallen. Indien hiervoor toestemming voor gegevensverwerking werd gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van de verkregen toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebonden aan de standaard clausules van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation.

Afsluiting van een orderverwerkingsovereenkomst

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Wordfence. Het gaat hierbij om een verplichte overeenkomst uit hoofde van de wet op de gegevensbescherming. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat Wordfence de persoonsgegevens van bezoekers van onze website alleen verwerkt conform onze instructies en de AVG.

7. E-commerce en betaaldienstverleners

Gegevensverwerking (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsverhouding (stamgegevens – master data). Aan de grondslag van deze gegevensverwerking ligt artikel 6 par. 1 lid b van de AVG die de verwerking van gegevens voor het nakomen van een contract of precontractuele acties mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens betreffende het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is voor het gebruik van de dienst door de gebruiker of om af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na het voltooien van de bestelling of het beëindigen van de zakelijke relatie. Dit doet geen afbreuk aan de wettelijke bewaartermijnen.

Gegevensoverdracht bij overeenkomsten met webshops, wederverkopers en leveranciers

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden indien dit noodzakelijk is in het kader van het contract. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven die belast zijn met de levering van goederen of de kredietinstelling die belast is met de betalingstransactie. Er vindt geen verdere overdracht van gegevens plaats, tenzij u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven (bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden) zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Aan de grondslag van deze gegevensverwerking ligt artikel 6 par. 1 lid b van de AVG die de verwerking van gegevens voor het nakomen van een contract of precontractuele acties mogelijk maakt.

Betaaldiensten

Wij hebben betaaldiensten van derden aan onze website gekoppeld. Wanneer u iets bij ons aankoopt, worden uw betaalgegevens (bijv. naam, bedrag, rekeningnummer, nummer van kredietkaart) door de betalingsdienstaanbieders verwerkt in het kader van de betalingstransactie. Voor deze transacties zijn de betreffende contractuele bepalingen en de privacybepalingen van de betreffende aanbieder van kracht. Het inschakelen van de betalingsdienstaanbieders gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid b van de AVG (contractafwikkeling) en in het belang van een zo vlekkeloos mogelijk, comfortabel en veilig betaalproces (art. 6 par. 1 lid f van de AVG). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming is vereist, geldt art. 6 par. 1 lid a van de AVG als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. U hebt op elk moment het recht uw toestemmingen in te trekken.

Volgende betaaldiensten/betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op deze website:

PayPal

De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ‘PayPal’ genaamd).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebonden aan de standaard clausules van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Voor de privacyverklaring van PayPal kunt u terecht op de website: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.