Herroepingsrecht voor consumenten

Recht op herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag – waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt, voor zover u één of meerdere goederen hebt gekocht in het kader van een enkele bestelling en deze ook als geheel geleverd werden; – waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt, voor zover u meerdere goederen in het kader van een enkele bestelling besteld heeft en deze afzonderlijk geleverd werden; – waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk fysiek in bezit krijgt, voor zover u een goed besteld hebt dat in meerdere deelzendingen of stukken wordt geleverd. Om uw herroepingsrecht te doen gelden, moet u ons (Ursula Rath GmbH, Tel.: +49 (0)2597 96240, E-mail: info@pr88.nl) een duidelijke verklaring toesturen (bijvoorbeeld een schrijven per post of fax of e-mail) over de reden waarom u deze overeenkomst wilt herroepen. U kunt hiervoor de bijgevoegde template van een herroepingsformulier gebruiken, dit is echter niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw verzoek tot uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, zijn wij ertoe verplicht alle door u reeds betaalde bedragen inclusief de leverkosten (met uitzondering van bijkomende kosten die ontstaan zijn omdat u hebt gekozen voor een andere dan de standaard levering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen, te tellen vanaf de dag waarop wij op de hoogte werden gebracht van uw contractherroeping. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als dat waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In geen geval worden voor deze terugbetaling tegenprestaties in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren zolang wij de teruggestuurde goederen nog niet hebben ontvangen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt geretourneerd, al naargelang welk van beide situaties het eerste plaats vond. U dient de goederen onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen nadat u ons hebt gemeld dat u zich wilt beroepen op het herroepingsrecht, terug te zenden of binnen te brengen. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening. U bent uitsluitend aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Redenen voor uitsluiting of beëindiging

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten – met betrekking tot de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of bepaling van de consument of die eenduidig voor de persoonlijke behoeften van de consument werden vervaardigd; – met betrekking tot de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; – met betrekking tot de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft; -met betrekking tot de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen. Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij overeenkomsten – voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om gezondheids- en hygiëneredenen en waarvan de verzegeling na de levering wordt verbroken; – voor de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd worden met andere producten; – voor de levering van verzegelde audio- en video-opnamen of verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering wordt verbroken.

Template herroepingsformulier

(Wilt u de overeenkomst herroepen, stuur dan dit ingevulde formulier op naar het onderstaande adres.)

  • Ursula Rath GmbH, Messingweg 11, D-48308 Senden, E-mail: info@pr88.nl. Vermeld op het formulier:
  • Hierbij herroep ik/herroepen wij(*) de door mij/ons afgesloten koopovereenkomst voor de volgende goederen(*)/voor het verrichten van de volgende diensten(*):
  • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van de consument(en) (alleen bij een herroepingsverzoek op papier)
  • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.